O súťaži


Organizujete v rámci materskej školy výlety, súťaže či aktivity, ktoré majú u detí veľký úspech? Darí sa Vám spolupráca s rodičmi či záujmovými spolkami? Podeľte sa s nami o svoje úspechy a zapojte sa do celoštátnej súťaže MATERSKÁ ŠKOLA ROKA!

Naše motto znie "Sme jeden tím, jedna škôlka!"

Cieľom súťaže je nielen zvýšiť záujem detí, ich rodičov a pedagógov o prostredie okolo seba, ale aj oceniť dobré nápady, o ktoré nie je v materských školách núdze. Vaše nápady bude hodnotiť odborná porota a víťazná škôlka získa užitočnú hlavnú cenu.

Hlavná cena


Spoločnosť Nomiland, s.r.o. poskytne víťazovi vecnú cenu v hodnote 2500 EUR vrátane DPH v podobe zariadenia pre materskú školu podľa výberu víťaza. Túto cenu dopraví a nainštaluje víťaznej materskej škole. Nomiland je od roku 1996 lídrom v distribúcii potrieb a vybavenia do materských škôl na Slovensku. Viac informácií o spoločnosti Nomiland nájdete tu.

Čo budeme hodnotiť?


Odborná porota bude hodnotiť, aké zaujímavé aktivity súťažiace materské školy realizujú so svojimi žiakmi v rámci nižšie uvedených súťažných oblastí. Každá materská škola, ktorá sa do súťaže prihlási, si vyberie jednu súťažnú oblasť, v rámci ktorej popíše jednu aktivitu. Tento opis bude maximálne v rozsahu 5 normostrán (pričom 1 normostrana je 1800 znakov) a doplnený buď o sprievodné fotografie alebo krátke video.

1.

MALÍ ZÁHRADNÍCI

Sadíte stromčeky alebo sa môžete pochváliť vlastným záhonom v záhrade MŠ? Zapájate deti aj rodičov do aktivít na ochranu prírody? Varíte z úrody dobroty pre deti? Podeľte sa o to s nami!

Hodnotiace kritériá: originalita aktivít, zapojenie detí, získavanie nových vedomostí. Túto súťažnú oblasť ohodnotí porota max. 10 bodmi.

2.

ŠKÔLKA V POHYBE

Organizujete mini olympiádu? Cvičíte jogu? Dbáte na pravidelný pohyb detí nielen v škôlke, ale aj vonku? Podeľte sa o to s nami!

Hodnotiace kritériá: originalita aktivít, zapojenie detí, koncepcia telesnej výchovy. Túto súťažnú oblasť ohodnotí porota max. 10 bodmi.

3.

SKVALITNENIE STRAVY

Vediete systematicky deti v triede ku zdravej strave? Máte overené programy, ktoré im približujú zdravú výživu? Darí sa Vám osvetu šíriť aj v ich rodinách? Oslňte porotcov svojou láskou k zdravej strave. Tešíme sa na vaše tipy.

Hodnotiace kritériá: originalita aktivít, zapojenie detí. Túto súťažnú oblasť ohodnotí porota max. 10 bodmi.

Ako sa prihlásiť?


Prihlásiť sa môže ktorákoľvek MŠ (alebo MŠ spojená so základnou školou) na Slovensku, a to ľahko! Stačí zaslať údaje o vašej škôlke spolu s popisom vašej aktivity zaradenej do súťažnej kategórie. Popis doplňte sprievodnými fotografiami či videom.

 1. Prihlášku zašlite na e-mailovú adresu: msroku@forum-media.sk alebo poštou na adresu Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava.

 2. Prihláška musí obsahovať meno a priezvisko prihlasovateľa, kontaktný e-mail, telefón, názov a adresu prihlasovanej materskej školy.

 3. V prípade zaslania prihlášky online prosím priložte text o vašich aktivitách do prílohy e-mailu, fotografie alebo video dokumentujúce aktivity vašej MŠ ( možné zaslať prostredníctvom dátového úložiska uschovna.cz). Ak budete posielať projekt poštou, prosíme o zaslanie CD / USB, ktoré bude obsahovať súbor s popisom vašich aktivít a fotografie alebo videonahrávku.

 4. Termín pre odoslanie všetkých podkladov je najneskôr do 10. 9. 2022 vrátane.

 5. Prihláška, ktorá nebude obsahovať všetky vyššie uvedené údaje a prílohy, nemôže byť zaradená do súťaže.

Pravidlá súťaže


 • Každá MŠ sa do súťaže môže zapojiť len raz.

 • Súťaž prebieha od 20. 10. 2021 do 10. 9. 2022 Zahájenie aj ukončenie súťaže prebehne v rámci celoštátnych konferencií pre riaditeľky MŠ organizovaných Nakladateľstvom FORUM s.r.o.

 • Do súťaže sa môžete zapojiť najneskôr do 10. 9. 2022, a to odovzdaním prihlášky s prílohami s popisom a dokumentáciou vašej aktivity v rámci jednej z uvedených 3 súťažných oblastí. Prílohami sa rozumie písaný text v dĺžke do 5 normostrán - normostrana = 1800 znakov s medzerami, a to v textovom formáte alebo vo formáte PDF, dokumentáciou sa rozumejú sprievodné fotografie (maximálne 30 snímok) alebo krátka videonahrávka (maximálne 5 minút).

 • Prihlásením do súťaže MŠ poskytujete Nakladateľstvo FORUM s.r.o. súhlas so zverejnením zvukových a obrazových materiálov, rovnako tak i textovej časti.

 • Nakladateľstvo FORUM s.r.o. si vyhradzuje právo vyradiť MŠ zo súťaže pri podozrení na podvod.

 • Výhercu zvolí odborná porota, ktorá pridelí body každému prihlásenému projektu materskej školy. Víťazom sa stane materská škola s najvyšším počtom bodov. Poradie na ďalších miestach sa neurčuje.

 • Pri rovnosti bodov súťažiacich rozhoduje termín, kedy bola prihláška zaslaná do súťaže.

 • Výhru nemožno meniť za hotovosť.

 • Víťaz súťaže má možnosť sa prihlásiť aj do nasledujúcich ročníkov súťaže.

 • Víťazná materská škola so svojou prihláškou zaväzuje, že sa jej zástupca zúčastní slávnostného vyhlásenia súťaže v rámci celoštátnej konferencie, ktorá je organizovaná Nakladatelství FORUM v Bratislave. Zástupca víťaznej MŠ neplatí registračný poplatok za účasť na tejto konferencii.

Odborná porota


Ing. Jana Sládečková

Generálna riaditeľka sekcie financovania regionálneho školstva MŠVVaŠ SR.

Mgr. Miroslava Višňovská, PhD.

Poverená vedením Oddelenia pre rozvoj vzdelávacieho systému, výskumný a vývojový zamestnanec pre predprimárne vzdelávanie.

PaedDr. Viera Šándorová

Učiteľ profesijného rozvoja pre MPC.

PaedDr. Viera Hajdúková, PhD.

Odbor predprimárneho vzdelávania a základných škôl, sekcia predprimárneho a základného vzdelávania v MŠVVaŠ.

PaedDr. Eva Bruteničová

Spoluautorka publikácie Profesijné kompetencie učiteľa materskej školy v oblasti Dieťa, Oblasti edukačných skúseností detí v materských školách, autorka odborných článkov, učebných zdrojov k vzdelávacím programom.

Mgr. Barbora Janvars

Produktová manažérka konferencie pre riaditeľky MŠ, šéfredaktorka časopisu Poradca riaditeľky MŠ.

Mgr. Beáta Kartíková

Vedúca organizačnej zložky Nakladatelstva Forum-Media, organizačná zložka.