Ochrana osobných údajov


Všeobecná informačná povinnosť voči zákazníkovi

Zásady spracovania osobných údajov

Nakladateľstvo FORUM, so sídlom Střelničná 1861/8a, Praha 8, 182 00, IČO: 27180271 (ďalej aj ako "prevádzkovateľ"), ako správca osobných údajov, týmto informuje zákazníka (ďalej aj ako "dotknutá osoba"):

Spracovanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s článkami 5 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR). Spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu sa považuje za spracúvanie z dôvodov oprávneného záujmu (odôvodnenie 47).

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ako aj ďalšie práva v súvislosti s osobnými údajmi dotknutej osoby spracúvanými prevádzkovateľom. Práva dotknutých osôb možno uplatniť prostredníctvom e-mailovej adresy osobni.udaje@forum-media.cz. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Spolupracujeme len s overenými spracovateľmi, s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o spracovaní. Spracovatelia majú obmedzený prístup k osobným údajom a sídlia v Európskej únii.

Aké osobné, identifikačné a kontaktné údaje spracúvame?

Vydavateľstvo FORUM zhromažďuje a spracúva tieto informácie:

Na aký účel spracúvame osobné, identifikačné a kontaktné údaje?

Osobné údaje sa uchovávajú po dobu nevyhnutnú na plnenie vyššie uvedených účelov a/alebo po dobu nevyhnutnú na zabezpečenie príslušnej zákonnej povinnosti alebo na zabezpečenie ochrany práv.

Cookies

Naše webové stránky obsahujú aj súbory cookie tretích strán, ktoré nám poskytujú anonymné štatistiky o návštevnosti a typickom správaní používateľov na jednotlivých stránkach. Tieto tretie strany spravidla neukladajú žiadne osobné údaje v súvislosti s používaním súborov cookie, pretože identita používateľa im nie je známa (za predpokladu, že používateľ nie je zároveň registrovaným používateľom produktov tejto tretej strany, napr. spoločnosti Google). Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Používateľ môže zakázať používanie súborov cookie v nastaveniach prehliadača, pričom táto voľba neovplyvní správne zobrazenie webovej stránky.

Ochranu a bezpečnosť vašich osobných údajov berieme vážne!

S vašimi osobnými údajmi budeme zaobchádzať zodpovedne v súlade s platnou európskou a českou legislatívou. Aby sme zabránili neoprávnenému prístupu alebo zverejneniu, zaviedli sme vhodné fyzické, elektronické a riadiace postupy na ich ochranu a zabezpečenie.

Svoje práva môžete uplatniť zaslaním e-mailu na adresu osobni.udaje@forum-media.cz.

Za osobné údaje dobrovoľne poskytnuté prostredníctvom sociálnych sietí zodpovedá prevádzkovateľ.

Právo na prístup k osobným údajom dotknutej osoby

1. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje, a ak áno, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k nasledujúcim informáciám:

2. Prevádzkovateľ poskytne na žiadosť dotknutej osoby kópiu spracúvaných osobných údajov.
3. Právo na získanie kópie uvedené v odseku 2 nesmie mať nepriaznivý vplyv na práva a slobody iných osôb.

Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Vzhľadom na účely spracovania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

Právo na vymazanie ("právo byť zabudnutý")

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ má povinnosť bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak sa uplatní jeden z týchto dôvodov:

Právo na obmedzenie spracovania

1. Dotknutá osoba má právo požiadať prevádzkovateľa o obmedzenie spracúvania v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

2. Ak bolo spracúvanie obmedzené podľa odseku 1, takéto osobné údaje sa môžu, s výnimkou ich uchovávania, spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.
3. Prevádzkovateľ vopred oznámi dotknutej osobe, ktorá získala obmedzenie spracúvania podľa odseku 1, že obmedzenie spracúvania bude zrušené.

Právo vzniesť námietku

1. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nebude ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

2. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účely takéhoto marketingu, ktorý zahŕňa aj profilovanie, pokiaľ súvisí s takýmto priamym marketingom.

3. Ak dotknutá osoba namieta proti spracovaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa na tieto účely už nebudú spracúvať.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 1. septembra 2020